Privacy Verklaring

Peter Winteraeken, Praktijk voor Bewust Zijn, gevestigd aan de Wilhelminalaan 71, 6101 JD ECHT,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.peterwinteraeken.nl
Wilhelminalaan 71
6101 JD ECHT
+31(0)475-484833
+31(0)6-80040175

Persoonsgegevens die wij verwerken

Peter Winteraeken – Praktijk voor Bewust Zijn – verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Geslacht;
  • (Organisatie)adresgegevens: Adres, Postcode en Woonplaats;
  • Telefoonnummer (vast), mobiel nummer (privé en/of werk);
  • E-mailadres (privé en/of werk);
  • Functie of rol bij uw organisatie, die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch dan wel dat wij die afleiden vanuit LinkedIn;
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via peter@peterwinteraeken.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Peter Winteraeken – Praktijk voor Bewust Zijn – verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het versturen van offertes, rapporten, verklaringen, mededelingen en facturen;
  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolders;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
  • Om u per email evaluatieformulieren te kunnen toesturen, betreffende de door ons bedrijf uitgevoerde opdrachten;
  • Peter Winteraeken – Praktijk voor Bewust Zijn – verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
Geautomatiseerde besluitvorming

Peter Winteraeken – Praktijk voor Bewust Zijn – neemt nimmer op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Peter Winteraeken – Praktijk voor Bewust Zijn – ) tussen zit. 

Bewaartermijn

Peter Winteraeken – Praktijk voor Bewust Zijn –  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Peter Winteraeken – Praktijk voor Bewust Zijn – verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zie de Cookie Policy op deze website

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door  Peter Winteraeken – Praktijk voor Bewust Zijn –  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar peter@peterwinteraeken.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachtrecht

Peter Winteraeken – Praktijk voor Bewust Zijn – wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Peter Winteraeken – Praktijk voor Bewust Zijn – neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie via peter@peterwinteraeken.nl